Naturreservatet Fegen är en del av det större Naturvårdsområdet Fegen som delas av tre län. Det är ett vackert sjölandskap som med sitt rika fågelliv och omväxlande landskap är ett populärt friluftsområde.


Foto: Tobias Karlsson, Fegen, Fegensjön

Skyddat för friluftslivet

Naturvårdsområdet Fegen är skyddat för friluftslivet och för att bevara sjöns goda kvalitéer för fiskar och fåglar. Du är välkommen att njuta av det vackra landskapet och av sjön med sina många små öar och skär. Men tänk på att beträdelseförbud råder inom vissa tider och områden.

Sjön Fegen ligger i Gislaveds, Svenljunga och Falkenbergs kommuner. Den är med sina knappa 24 kvadratkilometer en av de större sjöarna i sydvästra Sverige. Den ligger i en markant sprickdal och har ett största djup på hela 38 meter. Stränderna är till största delen steniga med en del kala berghällar. Men på några ställen, som till exempel vid Finnanäs och Sandvik, finns sandiga stränder. Genom de varierade stränderna, många små öar och skär, grunda vikar och utstickande uddar skapas förutsättningar för ett artrikt växt- och djurliv.

Intressant fauna

Den intressantaste av de många fiskarterna i sjön är den vårlekande siklöjan, som här finns i ett av mycket få kända bestånd i världen. Den vårlekande siklöjan är genetiskt skild från den vanliga höstlekande och är idag akut utrotningshotad. I sjön lever också minst 16 andra fiskarter, som sik, gös, björkna och bergsimpa.

Bland fåglarna i Fegen kan nämnas fiskgjuse och storlom. Båda arterna häckar med många par, men även andra fåglar som rödbena, havstrut, storskrak och många kanadagäss lever här.

Det omgivande landskapet är vackert, smått kuperat och till största delen klätt med barrskog. Här finns inte mycket bebyggelse men små "öar" av odlingsmarker, våtmarker och småsjöar ligger här och var.

Var rädd om Fegen

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturvårdsområdet. Besökaren är skyldig att känna till och rätta sig efter de föreskrifter som finns.

I naturvårdsområdet Fegen är det beträdelseförbud inom vissa områden under våren och sommaren.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturvårdsområdet.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att

  • Under tiden 1/4 - 15/7 färdas eller uppehålla sig inom de på bifogad karta angivna beträdelseförbudsområdena. Förbudet skall dock inte utgöra hinder mot passage längs särskilt markerad led genom området kring Svinö-Vadö-Hallö. Förbudet gäller inte heller fastighetsägare som har rätt till fiske i sjön Fegen.
  • Under tiden 1/4 - 15/7 på sjön Fegen framföra motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop.
  • Göra upp eld, tälta eller ställa upp husvagn, utom på platser som anvisats av förvaltaren.
  • Tälta eller ställa upp husvagn i mer än två dygn i följd.