Området omkring Skjern Å rummer et nationalt og internationalt set unikt kulturlandskab med et fantastisk naturindhold. Der er enestående nationale og internationale naturværdier i Skjern Å-området.


Foto: Merete Gammelmark, Rørhøg foran Lønborggård.

Størrelse og kerneområder

De centrale naturområder i området er Skjern Å og Skjern Enge samt Danmarks største hede, Borris Hede med vildmarkslignende natur. Udover Borris Hede er Lønborg, Ejstrup og Dejbjerg heder også af stor værdi. De spredte egekrat er også karakteristiske for Vestjylland.

Det er et område, hvor mennesker i generationer har udnyttet og reguleret vandløbene og landbrugsdriften efter tidens prioriterede behov. Hele Skjern Å-området samt nærliggende hedeområder, Borris Hede og Lønborg Hede, er omfattet af forskellige krav om beskyttelse og anvendelse.

Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt

Fra 1999 til 2003 blev der brugt 283 mio. kr. på at gennemføre Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt (Skjern Å Naturprojekt). I den vestlige del af området blev snoede åløb, søer, enge, sumpe og overdrev genskabt. Et unikt naturområde blev genskabt og samtidig blev der etableret fugletårne, stier, broer m.v., som gør det let at opleve naturværdierne. Længst mod øst, findes det oprindelige og uspolerede Skjern Å-forløb, hvor der i 1800-tallet blev etableret store engvandings-systemer, som stadig er i drift.


Foto: Udsigt over Skjern Å - fra Pumpestation Nord.

Omkring Skjern Å er der landsbyer og erhvervsområder, primært landbrug. Det alsidige landbrug er kendetegnende for området med en mangfoldighed af driftsformer og husdyrproduktion, hvorfor der er en betydelig afhængighed af arealerne. Området rummer også en række kulturhistoriske spor. I området ved Dejbjerg, har Ringkøbing-Skjern Museum flere museumsafdelinger, blandt andet Bundsbæk Mølle og en jernalderlandsby.

Naturtyper af national / international betydning

Skjern Å er Danmarks mest vandrige vandløb og må med sin helhed af store uregulerede forløb i både hovedløb og de store tilløb som Omme Å, Karstoft Å og Vorgod Å betegnes som enestående i Danmark. Området fremstår som et forskelligartet landskab fra de dybt nedskårne og brede ådale i Skovbjerg Bakkeø og skovdækkede strækninger til de åbne vidder, særligt i den vestlige del, hvor Skjern Å via et delta løber ud i Ringkøbing Fjord.

Storskala terrænformer er dannet af åens skiftende karakter og styrke siden sidste istid. Disse inkluderer åens frie dynamik, gamle å-lejer, terrasser og et stort fladt fremrykket kystdelta. Den store smeltevandslette, som åen løber i, er karakteristisk for Vestjylland. Skjern Ås ydre del, hvor genopretningsarbejdet har medført store naturforbedringer af området, herunder deltaet ud i Ringkøbing Fjord, er unik. Inden genopretningen, blev arealerne drænet og jorden blev brugt til landbrug.

Borris Hede er Danmarks største hede. Området er typisk hedeslettelandskab med en stor flade med mange moser og kær, hvor kun nogle få bakker hæver sig et par meter op over terrænet samt indlandsklitter. Der er vidt udsyn i alle retninger og her ses tydelige spor af forladte dyrkningssystemer. En ubrudt hedeflade af denne størrelse er sjælden både regionalt og internationalt. Borris hede benyttes som skydeterræn af militæret, hvorfor der kun er adgang til området på særlige dage, hvor der ikke afholdes skydeøvelser.

Plante- og dyrearter af national/international betydning

På det europæiske kontinent er laksen i Skjern Å, sammen med 2-3 andre vestjyske laksebestande, de eneste stammer af vildlaks der har overlevet fra istiden til i dag. Her er Skjern Å laksen unik på grund af sin størrelse: Den kan veje over 20 kg. Efter et mangeårigt opdrætsprogram baseret på den orginale stamme af Skjern Å laks, er der nu en næsten selvreproducerende bestand. Lystfiskerne har i 2008 og 2009 fanget flere store rekordlaks.

Der er et stort antal dyre- og plantearter, som er fredede i Danmark eller som er optaget på rødlisten (arter med risiko for at uddø) eller gullisten (opmærksomhedskrævende arter) i Danmark. Det drejer sig om både planter, insekter, fisk, fugle og pattedyr.

Der er forekomst af en række arter af international betydning, blandt andet odder, vandplanterne vandranke, flodklaseskærm, samt grøn kølleguldsmed og andre vandløbsinsekter.

Der er yngleområder for en lang række nationalt sjældne fuglearter - herunder hjejle, tinksmed, stor- og rødrygget tornskade, skestork, plettet rørvagtel og trane. Den vestlige del af området er desuden rasteområde for store og/eller vigtige trækforekomster af blandt andet kortnæbbet gås, pibesvane og sangsvane, foruden at det er en international vigtig træklokalitet for pomeransfugl. I de genoprettede enge indfandt der sig hurtigt et rigt og varieret fugleliv. Der er i området opsat flere fugleskjul. På en mindre holm ved åens udløb yngler desuden en mindre bestand af skestorke, en hejreart.

Friluftsliv


Foto: Nationalparkdagen 2008 bød på mange forskellige aktiviteter - fx kunne interesserede prøve en tur i kano.

Der er rigtig mange publikumsfaciliteter omkring Skjern Å i form af stisystemer, fugletårne, natur-informationscentre, museer og meget mere. Friluftskortet giver et samlet overblik over faciliteter og tilbud til friluftslivet i området.

Nationalpark Skjern Å opgives

Planerne om Nationalpark Skjern Å blev opgivet på et møde den 23. marts 2012, hvor forligskredsen bag Nationalparkloven ikke kunne blive enige om afgrænsningen. Således bliver Nationalpark Skjern Å ikke til noget.