Trillemarka-Rollagsfjell er Norges største skogreservat. Naturreservatet ligger i kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal, og ble opprettet 5. desember 2008.Formålet med vernet er å bevare et stort og sammenhengende naturskogsområde med naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser som foregår i skog.

Trillemarka-Rollagsfjell ligger i overgangen mellom lavlandet og fjellområdene, og sammen med store høydeforskjeller fører det til at området spenner over store klimatiske og landskapsmessigeforskjeller. Dette fører til variert vegetasjon og
stort artsmangfold.

Kulturminner
Det er mange kulturminner i verneområdet. Det har vært utstrakt seterdrift og det ble hogd virke til bygninger og gjerder. Dette senket skoggrensen i området.
Ei seter nær verneområdet er i drift, og driver turisme i tillegg til den tradisjonelle seterdriften.

Det meste av utmarksområdene blir benyttet til beiting med sau og storfe. Jakt og fiske utøves i stor grad av lokalbefolkningen. Det er relativt lite turisme i området i dag.

Mer informasjon om Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat finner du her.