1. Sørg for at få alle projektpartnere med fra start
  2. Formuler nogle mål der giver mening
  3. Sørg for at de nødvendige kompetencer og ressourcer er til sted i projektet
  4. Tænk projektideen til ende
  5. Aktører vil gerne samarbejde hvor det giver mening
  6. Husk det er private aktører der skaber vækst

1. Sørg for at få alle projektpartnere med fra start

Ofte er en projektansøgning et resultat af en proces hvor forskellige partnere har bidraget men hvor enkelte partnere bidrager langt mere til formulering og projektudarbejdelsen end andre.

Ydermere sker det ofte at de personer der er med til at udarbejde ansøgningen ikke er de samme der skal arbejde i projektet.

Det kan betyde at der ved projektstart er meget stor forskel på hvort stort kendskabet er til projektets indhold. I en ideel verden har alle projektpartnere tid til at sætte sig grundigt ind i projektet inden projektopstart men i virkelighedens travle verden sker det tit at folk pludseligt kastes ind i projekter.

Det bør der tages højde for i planlægningen af projektopstart. Ofte startes projekter op med en eller to-dages kick-off møder med et tætpakket program.

Erfaringen fra VER-DI er, at det sandsynligvis ville have gavnet projektets opstartshastighed hvis projektet havde taget den fornødne tid i opstartsfasen til at sikre at partnerne havde et tilnærmelsesvist fælles fodslag eksempelvis ved at holde et længere kick-off møde hvor der var den fornødne tid til at diskutere formål og indhold i projektet.

2. Formuler nogle mål der giver mening … for dem der skal arbejde med projektet

En projektansøgning er altid i konkurrence mod andre projektforslag og det indebærer at en ansøgningen skal udmærke sig for at komme i betragtning til støtte. Det kan gøres på mange måder.

En succesfuld ansøgning skal blandt andet være ambitiøs og ligge indenfor områder der er oppe tiden tiden. Det betyder, at en del ansøgninger indeholder en god del buzz words der refererer til tidens trends til tider i en grad så det kan være svært at se hvad projektet egentlig vil gøre.

Det er et problem hvis projektideen ikke er konkretiseret i en grad så alle partnere kan se deres rolle i projektet. En måde at gøre projektideen konkret for alle partnere i opstartsfasen kan være at lave nogle cases med en specifik opgave eller problemstilling der ligger indenfor projektets arbejdsområde og identificere de forskellige partneres kompetencer og mulige opgaver.

I VER-DI projektet var der formuleret et mål ”udvikle koncepter og modeller for udvikling af…” bla. fødevarer. Målet gav ingen mening for de partnere der skulle realisere målet og målet blev opgivet undervejs.

I løbet af projektet stod det imidlertid klart at erfaringerne med det praktiske arbejde med fødevarer i realiteten var en model eller et koncept for fødevareudvikling. Det er et eksempel på et ambitiøst mål, der er formuleret uden tanke på hvordan det skulle realiseres. 

3. Sørg for at de nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede i projektet

Hvis formålet med projektet er at skabe erhvervsudvikling er det nødvendigt at have kompetencer i projektet der har viden og interesser i kommercielle aspekter.

Det er indlysende, men i mange offentlige institutioner og i særdeleshed i små organisationer, hvor der primært arbejdes med sagsbehandling og udvikling af rammevilkår, kan der nemt mangle kompetencer indenfor konkret forretningsudvikling.

I VER-DI viste det sig også, at medarbejdere i deltagende kommuner fik til opgave at løse opgaver i VER-DI uden, at der var afsat dedikeret tid til VER-DI i de respektive organisationer.

Det er åbenlyst, at det gav nogle udfordringer i forhold til at få lagt den nødvendige arbejdsindsats i VER-DI. Problemet blev løst ved at frikøbe arbejdskraft til VER-DI, men er et eksempel på, hvad der sker når et tilsagn om at deltage i et projekt ikke inkorpereres i organisationens arbejdsopgaver.

4. Tænk projektideen til ende

Mange projektinitiativer, eller projekter for den sags skyld, kommer ikke helt i mål med at forløse potentialet i initiativet fordi at projektideen ikke er tænkt til ende.

En mulig forklaring er, at det sidste led i realiseringen af et initiativ – kommercialisering eller igangsættelse af et initiativ skal udføres af eksterne aktører fra det private erhvervsliv.

Det ligger udenfor de fleste offentlig institutioners kompetencefelt og i nogle tilfælde komfortzone, fordi involvering af private aktører er en balancegang pga. statsstøttereglerne.

Konsekvensen er at mange projekters slutmål bliver at levere modeller og koncepter og det overlades til andre ”at samle bolden op” efterfølgende.

Uanset om et projekt leverer et koncept eller et færdigt produkt, kræver det, at værdikæden i projektinitiativet er tænkt helt igennem.

En måde at sikre det er at udsætte alle projektinitiativer for en forretningsmodelstest (som for eksempel Ostenwalders forretningsmodels canvas).

5. Private aktører vil gerne samarbejde …hvor det giver mening

Vil ingen samarbejde, er der en stor sandsynlighed for, at projektet er udformet, så samarbejdet ikke giver mening eller tilfører nogen værdi for de aktører som projektet er tiltænkt – eller at meningen ikke er tydelig. Og kan projektet levere hurtige konkrete (del) resultater øger det motivationen og interessen for at deltage i projektet.

Erfaringen fra VER-DI er at folk gerne vil samarbejde – det kræver imidlertid at de bliver sat sammen.

Fokuser på samarbejdspartneres styrker og behov og derudaf finde platformen for samarbejde. Der er i mødet med andre, at ting flytter sig.

I VER-DI har fokuserede studieture givet deltagerne værdifulde inputs, læring - og indblikket i andres forhold giver også lejlighed til at reflektere over egen praksis ligesom det kan være nemmere for udefrakommende at se nye muligheder indenfor f.eks. turisme.

6. Husk det er private aktører der skaber vækst

Involver private aktører så hurtigt som muligt, og gør det tydeligt, hvad der er gevinsten for dem.

I et projekt som VER-DI er deltagelsen af private aktører en kritisk faktor i forhold til at nå målet om at skabe vækst.

Offentlige institutioner kan levere rammerne og ”støbe kuglerne” men det er oftest private aktører der skal skabe væksten gennem levering af ydelser og produkter.

Indenfor naturturisme kan tilstedeværelsen af villige aktører og en hvis kritisk masse være en begrænsende faktor for udvikling. Her er et forretningsmodel canvas igen et godt værktøj til at tydeliggøre hvilken hvor og til hvad private aktører er nødvendige.