Baggrund

På baggrund af en analyse af Skjern Å området og dets særlige værdier (UVP) valgte vi at udarbejde et koncept for decentral formidling af området.

Analysen viste bl.a., at det er svært for de besøgende at overskue området og alle de forskelligartede oplevelser, der gemmer sig.

Det handler både om den store geografiske spredning af tilbud, men også formen på nationalparken, hvor der bl.a. ikke er én oplagt og defineret indgang.

Analysens anbefaling er derfor at øge kommunikationen og møde de besøgende mange steder og på den måde synliggøre og skabe større sammenhæng mellem de enkelte områder.

Formål

Formålet med konceptet er med andre ord at styrke formidlingen af området og dets mange gode historier, møde de besøgende der hvor de er og styrke
sammenhængen i området samt synliggøre sammenhængen for gæsterne.

Et andet formål med konceptet var at fortsætte den lokale forankring, som har været et centralt element i arbejdet med Nationalpark Skjern Å.

Konceptet var tænkt som inspiration for den kommende bestyrelse for nationalparken, når den skulle tage stilling til formidlingen af nationalparken.

Indhold

Konceptet indeholder to spor: formidling af nationalparken generelt og formidling af
lokalområdernes særegenhed.

Konceptet indeholder:

 • Decentrale formidlingscentre
 • Digital formidling
 • Foldere
 • Informationsstandere
 • Lokale guider
 • Hjemmeside
 • Smartphone applikation
 • Geocaching

Decentrale formidlingscentre eller infospots, som etableres i forbindelse med
eksisterende faciliteter, udgør kernen i strukturen.

I formidlingscentrene skal der ved hjælp af skærme, plancher og foldere formidles
viden om nationalparken og det enkelte områdes særegne træk.

Samtidig er lokale guider et vigtigt element. Ved at uddanne lokale ildsjæle til guider levendegøres formidlingen.

Informationsstandere i nationalparken skal med et stærkt og genkendeligt visuelt udtryk være med til at formidle både nationalparken og de enkelte områder.

Informationsstanderne gør det muligt at nå nogle af de besøgende, som ikke
anvender formidlingscentrene.

Geocaching og Smartphone applikationen gør det samme og er med til at gøre oplevelsen mere personlig og føre gæsterne rundt i nationalparken.

Derudover ses en central hjemmeside som et uundværligt element.

Målgruppe

Idet der er flere forskellige formål med konceptet, kan der også siges at være flere
forskellige målgrupper. Selve konceptet er skrevet til den kommende bestyrelse
for Nationalpark Skjern Å, som inspirationsgrundlag i forbindelse med drøftelser om, hvordan nationalparken skal formidles.

Målgruppen for processen var lokale foreninger og ildsjæle, idet vi ønskede at
fastholde den lokale forankring, som har været et centralt element i forbindelse med arbejdet med at realisere nationalparken.

Målgruppen for de forskellige elementer i den decentrale formidling er alle besøgende i området.

Proces

Første skridt var udarbejdelse af en analyse, som pegede på, at det for Skjern Å området ville være oplagt at udarbejde forslag til en decentral formidlingsstruktur.

Der blev holdt et første møde, hvor en lang række bysamfund blev inviteret.

Vi ønskede at fortsætte en efterhånden lang og stærk samarbejdstradition med de lokale aktører. Flere lokalsamfund havde allerede på det tidspunkt meldt ud, at de gerne ville stille faciliteter til rådighed til formidling af den kommende nationalpark.

Der var på mødet bred enighed om at arbejde i to spor: generel formidling om hele nationalparkområdet og formidling af det enkelte områdes særegenhed.

Region Midtjylland tilbød at stille kompetencer til rådighed i forbindelse med udarbejdelse af selv konceptet, som så på to møder med lokalsamfundene blev
drøftet og tilrettet. I denne forbindelse er bysamfundene selv kommet med
eksempler på områdernes særegenhed, som de ønskede formidlet.

På det tredje møde blev bysamfundene enig om at stifte deres egen forening 
"Aktive Lokalsamfund i Nationalpark Skjern Å”.
 
Samtidig udtrykte deltagerne et behov om lære mere om bl.a. geocaching, byernes synlighed i fht. at tiltrække turister osv. Vi har derfor holdt yderligere to tema-/netværksarrangementer for landsbysamfundene.

Erfaringer

Det er muligt at skabe, fastholde og understøtte et stort lokalt initiativ med enkle midler – her kan den tidsmæssige og økonomiske investering være rigtig godt givet ud.

Det er vigtigt at lytte til lokale aktørers ønsker og behov. Hvis der ønskes
at skabe netværk, skal det være på baggrund af temaer, som aktørerne selv definerer og ser et formål med at samarbejde om. Vær klar til at rette processen
til i fht. lokale ønsker og behov.

Det er også vigtigt at forstå, at lokale ildsjæle har brug for inspiration, støtte og  læring for at være lokale drivkræfter for udvikling. Derfor bør kommunerne
fortsat understøtte ildsjælene – eksempelvis ved at samle bysamfundene et par gange om året.

Forankring

Det var tanken, at den kommende bestyrelse for Nationalpark Skjern Å skulle fortsætte aktiviteten. Da området endnu ikke er udpeget til nationalpark, er dette ikke en mulighed.

I processen er der sket det, at lokale ildsjæle på et af møderne tog initiativ til
at danne en ny forening bestående af bysamfund i Skjern Å området ”Aktive
Lokalsamfund i Nationalpark Skjern Å”. Med i foreningen er Sdr. Felding, Skarrild, Troldhede, Lønborg, Vostrup, Borris, Arnborg, Ådum, Skjern og
Tarm.

Foreningen har meldt ud, at den også fremadrettet vil fortsætte arbejdet for
udvikling og etablering af Nationalpark Skjern Å.

Der er således skabt et lokalt netværk, som ser en fælles interesse i at arbejde for at udvikle området - flere af landsbysamfundene vil eksempelvis samarbejde om geocaching.

Konklusion

Da der ikke er blevet oprettet en nationalpark, har konceptet ikke fået rollen som inspirationsgrundlag for en bestyrelse.

Den valgte proces med samarbejde med de lokale aktører har dog resulteret i et ikke tidligere set formelt og reelt samarbejde mellem bysamfundene i Skjern Å området.

Samtidig har bysamfundene fået en række redskaber til, at:

 • synliggøre deres område for besøgende både før de kommer og mens de er i området.
 • udvikle områdets aktiviteter
 • skabe en sammenhængende fortælling langs Skjern Å

Vi vurderer, at de nye samarbejdsrelationer vil få positiv betydning for den langsigtede udvikling af bysamfundene i Skjern Å området.