Baggrund og formål

Viktig mål/arbeidsområde i hele VER-DI-prosjektet. Det ble arbeidet en del med å finne riktig innfallsvinkel til temaet, kartlegging av utfordringer m.m.

Det var enten lite bruk av lokale råvarer på serveringsstedene og/eller det som ble brukt ble ikke presentert som lokale råvarer. Mulig låg bevissthet om temaet.
Det hadde vært noen negative erfaringer mellom råvareprodusenter og spisesteder tidligere, som lå som et hinder.

Målgruppe

4 interesserte spisesteder ble valgt ut.

Indhold

Første fase i prosjektet kartla interessen hos produsenter og spisesteder i området, utfordringer for å komme videre etc. Andre fase bygde på disse erfaringene.
Prosjektet endret noe på innretning i andre fase, ut fra erfaringene i første fase.
Rådgivningsprosjekt der den kokkefaglige kompetansen som prosjektet kunne bidra med ble sentral.

Proces

  • Kartlegging av interesse hos produsenter og spisesteder.E-post og oppfølging pr telefon
  • Utvelgelse av spisesteder
  • Kokken valgte ut noen aktuelle lokale råvarer på basis av kartleggingen i første fase
  • Felles workshop og individuell rådgivning. Hjemmelekser og konkret jobbing.
  • Designer bidro til å synliggjøre at spisestedene bruker lokal mat
  •  Prosjektleder med overordnet ansvar

Erfaringer

Svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne på den kokkefaglige bistanden og det at flere spisesteder jobbet sammen med dette.

Nye nettverk mellom spisestedene og positiv opplevelse/kunnskap om nye råvarer fra området som de ikke kjente til.

Interesse fra andre spisesteder i etterkant om tilsvarende tilbud.

Positive presseoppslag.

Konklusion

Foreløpig konklusjon: meget vellykket, avventer sluttrapport.

Forankring

Det har hele tiden vært forutsatt at spisestedene selv har ansvaret etter prosjektperioden.

Bryllupsbygda.com har grepet fatt i erfaringene og bygger videre på arbeidet som er gjort med kokkefaglig inspirasjon for selskapslokaler og produsenter.