Baggrund og formål

Området er et populært utfartsområde for skigåere. Det er viktig vinterbeite-område for Nord-Europas største villreinstamme.

Tidligere benyttede skiløype gikk rett igjennom beiteområdet. Reinsdyr er veldig sårbare for forstyrrelser på vinteren.

Det var derfor et behov for å legge om skiløypene for å minimere konflikten mellom
rein og skigåere.

Målgruppe

Innbyggere, hyttebeboere og turister.

Indhold

Planlegge, befare, rydde og merke ny skiløypetrase i Imingfjell til Åsbøseterdalen
i Nore og uvdal kommune.

Proces

Info om VER-DI prosjektet gitt i media, på møter, og kommunens hjemmeside høst/vinter 2011.

Kontakt mellom prosjektleder i Nore og Uvdal kommune og velforeningen,
behandling av søknad jan/feb 2011. Gjennomføring av tiltak feb-april 2011, tiltaket ble sluttført og pengene utbetalt i juni 2011.

Erfaringer

Godt samarbeid med en aktiv velforening, velvillige grunneiere og samarbeid med prosjektleder for VER-DI prosjektet i Nore og Uvdal kommune.

Konklusion

Den nye traseen vil skape mindre konflikt mellom villreinens beiteområde og skiløpere.

Forankring

Tett samarbeid mellom Åsbøseterdalen velforening, grunneiere og kommunen. Velforeningen har ansvaret for å vedlikeholde, preparere og merke løypetraseen.